سپیدارنما در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران - مرداد ماه 1394