مرکز سلطنتی برای طب کاربردی سازی شده و تجربی - کالج سلطنتی لندن

لندن، انگلستان