نمای تهویه شونده

نیاز آینده

پنل های TRESPA® METEON® برای استفاده در سیستمهای نمای تهویه شونده ی خلاقانه و عملی مناسب هستند.TRESPA® METEON®، چنانچه به تنهایی و یا به عنوان یک عنصر جلب توجه کننده در ترکیب با متریالهای دیگر استفاده شود، عنصر حکم کننده و تعیین کننده ظاهر بنا و نیز تاکید کننده بر کیفیات برتر یک ساختمان است.

نماهای تهویه شونده چیزی بیش از یک ژست و قیافه هستند، آنها می توانند بناهای ماندگار و انرژی-مقتصد ایجاد کنند. ساکنین و استفاده کنندگان نه تنها خود را در محیطی با حفاظت-نگهداری کم می یابند، بلکه شرایط آسایش بخش و خشک ساختمان می تواند تاثیر مثبتی بر روی محیط داخلی داشته باشد.

پوشه ی باران خور (که در اینجا پنل های TRESPA METEON هستند) جلوی بخشهایی از تشعشع خورشیدی را می گیرد و امکان اجرای عایق کاری حرارتی پیوسته را در درون خود می دهد، که این می تواند مصرف انرژی کلی ساختمان را بهبود ببخشد. همچنین یک جریان هوای مداوم هوا را به درون کاوک (فضای خالی) میان بدنه ی خارجی می کشد، که این امر به دفع حرارت و رطوبت ناشی از باران و میعان کمک می کند.